Ås Vinklubb

Klubben

Fra 2016 er sosial medier, Facebook, samt tilsendte invitasjoner, Vinbonden og annet informasjonmatriell på E-post, vår hovedinformasjons- og kommunikasjonskilde mot medlemmeme. Klubben holder 6-7 medlemsmøter per år. Vår nettside, som du nå besøker, vil for det meste kun inneholde statisk informasjon.

Etter et åpent orienteringsmøte på Ås Hotell i november 1994 ble Ås Vinklubb høytidelig stiftet 26. januar 1995 som en forening for vininteresserte mennesker primært bosatt i Ås kommune. Når særlige grunner tilsier det, har styret dog anledning til å oppta medlemmer i andre, fortrinnsvis nærliggende, kommuner.

Klubben teller idag ca 100 medlemmer, og er dermed blant landets største vinklubber. Klubben er medlem av Norske Vinklubbers Forbund.

Klubbens formål er å utvikle medlemmenes kunnskaper om vin ved å arrangere foredrag og vinsmakinger. Vi har normalt 6 – 7 medlemsmøter pr. år med den målsetting at våre medlemmer her skal få smake viner de ellers ikke ville smakt. Både pga vanskelig tilgjengelighet, sære og rare vinvalg, og ikke minst – de kostbare vinene vi vanligvis ikke tar oss råd til.

 

Vedtekter

Vedtekter
1. (i) Ås Vinklubb er en forening for vininteresserte. Styret har dog anledning til, når særlige grunner tilsier det, å godta medlemmer fra andre kommuner.
(ii) ÅVK har som formål å utvikle medlemmenes kunnskaper om vin ved å arrangere medlemsmøter med foredrag, vinsmakinger m.v.
(iii) ÅVK er medlem av Norske Vinklubbers Forbund.
2. (i) Klubbens høyeste organ er årsmøtet, som avholdes innen utgangen av mars hvert år. Styret skal innkalle til ordinært årsmøte med minimum 3 ukers skriftlig varsel. Før årsmøtet skal medlemmene ha mottatt revidert regnskap for foregående kalenderår, budsjett for inneværende kalenderår, eventuelle innkomne forslag og valgkomiteens innstilling.
(ii) Det ordinære årsmøte behandler: (a) Årsberetning; (b) Revidert regnskap; (c) Budsjett, herunder kontingent og møteavgift for kommende driftsår; (d) Innkomne forslag; (e) Valg av styremedlemmer med varamedlemmer som angitt i vedtektenes pkt. 3, første ledd (for 2 år), revisor (for 1 år) samt en valgkomite på 3 medlemmer (for 3 år)
(iii) Alle beslutninger, unntatt de som er særskilt angitt i vedtektenes pkt. 7, fattes med alminnelig flertall blant de fremmøte på årsmøtet. Hvert medlem har én stemme. Ved likt stemmetall gjør lederens stemme utslaget.
3. (i) ÅVK ledes av et styre på 5 medlemmer: leder, nestleder, sekretær, kasserer/regnskapsfører og styremedlem. Det skal dessuten være oppnevnt 1. og 2. varamedlem som går inn i styret når vakans oppstår.
(ii) Styrets leder er ansvarlig redaktør av medlemsbladet. Styret kan utpeke en redaksjonskommite eller redaktør under ansvarlig redaktør. Den til enhver tid fungerende redaktør av medlemsbladet kan – dersom vedkommende ikke er medlem av styret – delta på og skal innkalles til styremøter. Er redaktøren ikke medlem av styret har vedkommende dog ikke stemmerett.
(iii) Styret har ansvar for å arrangere minimum 6 medlemsmøter hvert år, og for programmet på møtene. Styret er ansvarlig for at ÅVK drives i henhold til vedtektene.
4. Årskontingent skal betales av alle medlemmer innen angitt frist. Årskontingenten er uavhengig av antall medlemsmøter man deltar på. De som ikke har betalt årskontingenten senest 14 dager etter purring, strykes som medlemmer.
5. (i) Styret skal sende medlemmene innbydelse til medlemsmøter med minimum 3 ukers varsel. Medlemmene betaler fastsatt møteavgift pr. møte man deltar på. Møteavgiften skal være innbetalt senest 2 uker før møtedato. Betalingen tjener samtidig som påmelding til møtet. Påmeldte som ikke møter vil ikke få refundert møteavgiften. Medlemmer som melder seg på etter fristens utløp, kan ikke påregne deltagelse i vinsmakingen på møtet.
(ii) Foredragsholder/leder av vinsmaking betaler ingen møteavgift. Det samme gjelder personer spesielt innbudt av styret etter styrevedtak.
6. Endringer av ÅVK’s vedtekter kan kun vedtas på ordinært eller ekstraordinært årsmøte med 2/3 flertall av de møtendes stemmer. Tilsvarende gjelder oppløsning av ÅVK, dog med det tillegg at de møtende skal utgjøre minst 2/3 av den samlede medlemsmasse. Forslag fra medlemmene om vedtektsendringer eller oppløsning som ønskes behandlet på ordinært årsmøte må være kommet styret i hende senest 1 måned før årsmøtet.
7. Ekstraordinært årsmøte kan avholdes når et medlemsmøte finner det nødvendig, eller det kreves av minst en fjerdedel av ÅVK’s medlemmer. Innkalling til ekstraordinært årsmøte skal skje med minst 14 dagers skriftlig varsel. Innkallingen skal klart tilkjennegi hva det ekstraordinære årsmøte skal fatte beslutning om.
8. Utmelding av ÅVK skal skje skriftlig til styret. Utmeldingen trer i kraft umiddelbart. Det foretas ingen pro rata refusjon av innbetalt årskontingent.
Vedtatt på konstituerende årsmøte 26.01.1995.
Revidert på årsmøter 07.03.1996, 06.03.1997, 05.03.1998, 04.03.1999, 14.03.2002, 16.03.2006, 15.03. 2007 og 14.03.2013